Mali Katalin orgonaművész > Orgona hangszer > Híres orgonák > A Pannonhalmi Bencés Apátság orgonája

A Pannonhalmi Bencés Apátság orgonája

Dr. Áment Ferenc Lukács OSB írása, amely megjelent a Musica Sacra 1987/2 számában

A PANNONHALMI BAZILIKA ORGONÁINAK TÖRTÉNETE

Pannonhalma, mint az első királyi alapítású bencés monostor hazánkban, kiemelkedő szerepet játszott egész történelme során a többi monostor között. Ezt a kiemelt szerepet mutatja már az első időktől kezdve a monostor gazdagsága, belső felszereltsége is. — Bár Pannonhalma középkori orgonájára vonatkozó adatok eddig nem kerültek elő, mégis teljes joggal feltételezhető, hogy a XV. században már volt orgona a legrégibb magyar monostor templomában. Az 1512-ben unióba tömörült nyolc királyi apátság közül Garamszentbenedek 1506 táján, és Somogyvár már 1508 előtt rendelkezett orgonával (1). Biztosra vehetjük, hogy a főapátság már korábban gondoskodott méltó hangszerről temploma számára. - A török megszállás után, 1638-ban visszaállt Pannonhalmán a szerzetesi élet. Megindult a szerzetesi istentisztelet, így orgonára is szükség volt. Ekkor élt Pannonhalmán Hölczel József rendtag (1644-1702), aki karmesterként és orgonistaként működött a monostorban 1680-94-ig. - A XVIII. század közepe táján Pannonhalma két orgonával is rendelkezett.

1754-ben Sajgó Benedek főapát az újjáépített bakonybéli apátsági templomnak kölcsönadta a főmonostor pozitív orgonáját használatra, amíg ott az új hangszer el nem készül (2). Tehát Pannonhalma rendelkezett egy másik orgonával, ezért tudta nélkülözni pozitívját egy időre. Amint elkészült az új orgona Bakonybél számára, a kis pozitív ismét visszakerült a főapátságba, s 1787-ben, a bencés rend föloszlatásakor még szerepelt az ekkor fölvett leltárban (3).

Szabó Jakab pannonhalmi laikus testvér említi naplójában, hogy 1756. március 18-án Győrből megérkezett az orgonakészítő, és megkapta az új orgona méreteit (4). Ez az orgonaépítő csak a győrszigeti Burchart Gáspár lehetett, mert Győrött ekkor más orgonaépítő nem működött. Burchart ugyanezen év Ádvent 4. vasárnapján ismét Pannonhalmán járt a napló tanúsága szerint. Bár látogatásának részleteit nem ismerjük, elfogadhatónak látszik Szigeti Kilián véleménye, hogy az új orgona munkálatait ellenőrizte. Ez a hangszer valószínűleg azonos azzal a hatváltozatú pozitívval, melyet 18 évvel később a főapátsághoz tartozó Boldogasszony-kápolnába vittek át. Ma is ott áll lényegében változatlanul (5). Ezt a véleményt támasztja alá az a tény is, hogy Burchart Gáspár ebben az időben építi a rendi plébániák új hangszereit, így a péterdi, tárkányi, kajáni, mezőörsi, a győri Szent Ignác-templomi és legutoljára a bakonybéli orgonát. Ez utóbbit Burchart mester már nem tudta leszállítani Bakonybélbe, mert közben meghalt. A bakonybéli apátság naplója szerint egy pozsonyi mester szállította le az orgonát 1758. június 1-én, és állította föl a templom kórusán (6). Ez minden bizonnyal Janicsek Antal volt, aki Burchart mellett működött mint segéd (7). - 1774-ben új orgona megrendelésére került sor a főapátság számára. Erre Janicsek József pesti orgonaépítő mester kapott megbízást (8), aki valószínűleg rokona volt Janicsek Antalnak. A 16 regiszteres új hangszert ötrészes, szolid barokk szekrénybe helyezte az orgonaépítő. Egyetlen díszítő figurája a középrész tetején álló harsonás angyal volt. Az új orgona a templom régi kórusán helyezkedett el, amely a mai padok feletti térségben volt, a két mai kórusbejáró között 1875-ig. Ekkor ugyanis lebontották és átvitték Deákiba (9). Itt 1940-ig állt a templom kórusán.

Az 1870 körüli években Kruesz Krizosztom főapát restauráltatta a székesegyházat. Ezzel párhuzamosan új orgonát rendelt a salzburgi Mauracher Máté orgonaépítőnél. Mechanikus traktúrájú, csúszkaládás orgonát épített Mauracher két manuállal, pedállal. A tervezett 24 regiszterből azonban csak 21 változat került beépítésre a kórus szűkös helye miatt. Az új neogótikus szekrényt Fend János soproni fafaragóművész készítette, aki ekkor úgyis Pannonhalmán dolgozott a Szent Benedek-oltár fafaragásain. Az új hangszer 1876. április 16-án, Húsvétvasárnap szólalt meg először a székesegyházban. Az orgona szekrénye már a mai kóruson állt, betöltötte szinte a kórus egész előterét. Így nagyon kis hely maradt az énekesek elhelyezésére. Másrészt, az orgona működése sem volt kifogástalan. A századforduló körül Pannonhalmán működő világi karnagy és orgonista, Krégczy Ede sokat panaszkodott a mechanikus traktúra nehéz járatára és megbízhatatlanságára, főleg hideg és nedves időben (10).

1910-ben az osztrák-sziléziai jagerndorfi Rieger Ottó céggel tárgyalás kezdődött új orgona építéséről, az akkor elavultnak tartott Mauracher-féle hangszer helyett. Nem annyira az orgona rossz állapota miatt tervezték a cserét, hanem mert a kóruson kevés hely volt az énekesek elhelyezésére. A Rieger cég három javaslatot terjesztett elő. Ezek közül a Rend vezetősége azt a megoldást választotta, hogy új orgonát építtet a régi (Fend János-féle) szekrény felhasználásával, melyet teljes szélességében oszlopokra emelnek. Így a szekrény alatt lehetőség nyílik az énekesek elhelyezésére. Az új orgona tervét Schmidthauer Lajos orgonaművész készítette. A kivitelezésre 1914— 15-ben került sor. Rieger orgonája 40 regiszteres volt két manuállal, táskaládás szerkezetű szélládákkal, elmenőszeles pneumatikus traktúrával (11). Mauracher orgonáját ekkor Celldömölkre vitték át, átépítve ma is működik.

Az abban az időben új, tökéletesebb találmánynak hitt, és mintegy első kísérletként alkalmazott rendszer, az elmenőszeles pneumatikus traktúra hibái azonban hamarosan jelentkeztek. Már 1921-ben átépítését tervezték, de az anyagi fedezet hiányában az átépítés elmaradt. 1935-ben a rend az Angster gyártól kért tájékoztatót az orgona alaposabb rendbe hozására. A cég három javaslatot is tett a generálozásra (illetve az orgona átépítésére hárommanuálos modern orgonává). Végül is a Rend vezetősége egyik javaslatot sem fogadta el. 1948-ban sor került ugyan az orgona kisebb javítására, de 1958-ban már halaszthatatlanná vált az egész hangszer átépítése. Az átépítést a budapesti Állami Orgonaüzem végezte dr. Szigeti Kilián székesegyházi karnagy tervei szerint. A felújított orgona hárommanuálos lett 44 változattal, kúpszeles szélládákkal, elektromágneses traktúrával és természetesen új játszóasztallal. Ennek kapcsán az orgona hangképét, a diszpozíciót is átdolgozták, modernizálták. Az orgona 25 évig működött lényegében alkatrészek cserélése nélkül. (Az elektromos traktúra érintkező alkatrészei átlagosan 10 évig működnek biztonságosan.) A sok használat nyomán azonban égetően szükségessé vált a traktúra teljes felújítása. Másrészt a diszpozíció, az orgona hangképe a többszöri átépítés ellenére is egyoldalú maradi, mivel a korszerű hangzás kialakítását korlátozta a régi orgona adottságaihoz való alkalmazkodás. Ezért a Rend vezetése elhatározta, hogy új, körültekintően megtervezett és mai színvonalon megépített hangszert állít a bazilika kórusára.

Az új orgona tervezése és építése 1980-ban kezdődött. A Rend dr. Szigeti Kiliánt bízta meg az orgonaterv elkészítésével. ő hárommanuálos, pedálos, 41 regiszteres orgonát tervezett csúszkaláda rendszerű szélládákkal, mechanikus traktúrával. Elkészítette az egyes művek elhelyezési tervét, és ennek megfelelően az új orgonaszekrény tervét is. A Főapátság a Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat AQUINCUM Orgonaüzemét bízta meg a hangszer kivitelezésével. A tervező 1981. december 26-án bekövetkezett váratlan halála miatt nem kerülhetett sor az orgona felépítésére. Az Országos Műemléki Felügyelőség kívánságára új elhelyezési és homlokzati terv készítése vált szükségessé. Erre a Rend Tóth Tamás belsőépítészt kérte föl, aki új elvek alapján építette föl az új homlokzatot. Eszerint a szekrényzet több részből áll, elöl középen van az önálló Pozitívmű, kétoldalt a két részre osztott Pedálmű, középen hátul pedig a fő szekrényzetben helyezkedik el a Redőnymű és fölötte a Főmű. Az új homlokzati terv miatt a Szigeti Kilián által készített diszpozíciót is át kellett dolgozni, melyet Trajtler Gábor és dr. Áment Lukács orgonaművészek végeztek el. A Szigeti Kilián által megtervezett orgona végül ezekkel a módosításokkal készült el 1985-ben. A cseresznyefából épített szekrényzet a Főapátság asztalosműhelyének munkája.

Az orgona dispozíciója:

Pedálmű

 • Prinzipalbass 16'
 • Subbass 16'
 • Quintbass 10 2/3
 • Octavbass 8'
 • Gedacktbass 8'
 • Choralbass 4'
 • Rauschbass 4x
 • Posaune 16'
 • Trompete 8'
 • P + I
 • P + II
 • P + III


I. manuál: Főmű

 • Bourdon 16'
 • Prinzipal 8'
 • Koppelflöte 8'
 • Gemshorn 8'
 • Octav 4'
 • Hohlflöte 4'
 • Rauschquint 2x
 • Cornett 4x
 • Mixtur 5-6x
 • Cymbel 3x
 • Trompete 8'
 • I. + II.
 • I + III.


II. manuál: Pozitívmű

 • Holzgedackt 8'
 • Quintatön 8'
 • Prinzipal 4'
 • Spitzflöte 4'
 • Sesquialtera 2x
 • Octav 2'
 • Quinte 1 1/3
 • Scharff 4x
 • Krummhorn 8'
 • Tremulant
 • II + III


III. manuál: Redőnymű

 • Rohrflöte 8'
 • Salicional 8'
 • Unda Maris 8'
 • Prinzipal 4'
 • Nachthorn 4'
 • Nasat 2 2/3
 • Spillflöte 2'
 • Terzsept 2x
 • Mixtur 4x
 • Rankett-Regal 16'
 • Oboe 8'
 • Schalmei 4'
 • Tremulant


Nyelvek el. Manuál 16' el. Henger. Redőny 6 soros mechanikus setzerkombináció

Amint a történeti áttekintésből is látható, a jelenlegi új orgona már legalább a hatodik hangszer a pannonhalmi bazilikában. Ennek rendeltetése sem tehet más, mint a középkori vagy barokk orgonáké volt: Isten dicsőítésére szólítsa az embereket. Adja Isten, hogy ez az Új hangszer sokáig szolgálhassa szerzetesi közösségünket, monostorunk vendégeit és minden nyitott szívű embert, aki hallgatja hangját, és megvalósuljon benne a II. Vatikáni zsinat megállapítása: „hangja csodálatos módon tudja fokozni a liturgia ünnepélyességét, és a lelkeket nagy erővel emeli Istenhez és az égiekhez.” (12).

Jegyzetek:

1. A pannonhalmi Szt. Benedek-rend története Ill. k. 395. c.

2. A pannonhalmi Szt. Benedek-rend története IX. k. (Bakonybél) 366.0.

3. Szigeti Kilián: Régi magyar orgonák, Győr, 109. 0.61. jegyzet

4. Szabó Jakab laikus testvér naplója 1 740—77-ig; Pannonhalma, Levéltár: Naplók 10. Fasc. 58. 124. 1. —

5. Szabó Jakab naplója, 142. I. - Szigeti Kilián: AMO, Győr, 30., valamint 40. o. Joset Janicsek-féle „Contract” 1774, Pannonhalmi levéltár F. 71. 2.

6. PAT IX. k. (Bakonybél) 367. o.

7. Szigeti Kilián: RMO, Győr, 38. o.

8. J. Janicsek-féle „Contract”? Pannonhalmi levéltár F. 71. 2.

9. A pannonhalmi Perjeli Napló 1875. jún. 4-i bejegyzése: „Mauracher az orgonát szétszedte és belül a következő jegyzetet találta: „Anno 1774 hoc novum organum erectum est sub Illustrissimo Domino Archi-Abbate Daniele Somogyi per artificem Pestiensem Josefum Janicsek mense augusto.” E szerint 101 évig használtatott Szentmártonban, ezután a deáki hívek szívét fogja Isten dicsőségére felhangolni.”

10. Krégczy Ede beadványa 1910-ből, Pannonhalmi levéltár

Mauracher dispozíciója:

I. manuál: Főmű (C – f''')

 • Bourdon 16'
 • Prinzipal 8'
 • Doppelflöte 8'
 • Viola barytona 8'
 • Octava 4'
 • Fugara 4'
 • Flöte 4'
 • Quint 4'
 • Superoctav 2'
 • Mixtur 1 ½


II. manuál: Redőnymű

 • Geigenprinzipal 8'
 • Gamba 8'
 • Holzflöte 8'
 • Philomela 8'
 • Geigenpraestant 4'
 • Violino 4'
 • Philomel 4'


Pedál: C-d''

 • Prinzipalbass 16'
 • Violon 16'
 • Prinzipalbass 8'
 • Posaune 8'
 • Octavbass 8')
 • Bassflöte 8'
 • Cello 8')


A zárójelben lévő változatokat helyszűke miatt nem építették be.

11. A Rieger-orgona dispozíciója

I. manuál: 56 hang

 • Principál 16'
 • Bourdon 16'
 • Principál 8'
 • Gedackt 8'
 • Gamba 8'
 • Zergekürt 8'
 • Vájtfuvola 8'
 • Salicional 8'
 • Trombita 8'
 • Octav 4'
 • Csőfuvola 4'
 • Quint 2 2/3'
 • Kornett 3-5 sor
 • Mixtura 5 sor 2'

II. manuál: 56 hang

 • Gyöngén födött 16'
 • Principál 8'
 • Flute harmonique 8'
 • Bourdon 8'
 • Viola 8'
 • Vox coelestis 8'
 • Eoline 8'
 • Quintatön 8'
 • Klarinet 8'
 • Trombita 8')
 • Octav 4'
 • Flute octaviante 4'
 • Zergekürt 4'
 • Piccolo 2'
 • Harmonia aetherea 4 sor
 • Vox humana 8'


Pedál: 30 hang

 • Prinzipalbass 16'
 • Violonbass 16'
 • Subbass 16'
 • Salicetbass 16'
 • Bourdonbass 16'
 • Harsona 16'
 • Quintbass 10 2/3
 • Octavbass 8'
 • Fuvolabass 8'
 • Cello 8'
 • Trombita 8'


12. II. Vatikáni zsinat: Liturgikus konstitucio 120 p.